Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací
ikona telefonikona telefon

+420 381 210 863

ikona e-mailikona e-mail

NAPIŠTE NÁM

ikona katalogikona katalog

Stáhněte si naše katalogy

ikona telefonikona telefon

+420 381 210 863

ikona e-mailikona e-mail

NAPIŠTE NÁM

ikona telefonikona telefon

+420 381 210 863

ikona e-mailikona e-mail

NAPIŠTE NÁM

Všeobecné obchodní podmínky

Základní údaje
Obchodní firma: ALFAHAUS s.r.o.

Sídlo společnosti:
ALFAHAUS s.r.o.,
Na Vápenkách 549
391 55 Chýnov

IČO: 28065018
DIČ: CZ28065018

Zapsána: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15159
Bankovní spojení: 35-9154690287/0100

Telefonní kontakt: +420 31 210 863, +420 731 890 818


1. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se sjednáním a plněním veškerých smluv uzavíraných mezi společností ALFAHAUS s.r.o., IČO 28065018, se sídlem Na Vápenkách 549, 391 55 Chýnov (dále jen „Prodávají“), a fyzickou či právnickou osobou v pozici kupujícího či objednatele (dále jen „Kupující”).

2. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která uzavírá smlouvu se spol. ALFAHAUS s.r.o. nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

3. Podnikatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást veškerých smluv uzavíraných spol. ALFAHAUS s.r.o., zejména smluv o dílo, kupních smluv a smluv o dodávkách zboží. Ve smlouvě je možné sjednat odchylné ujednání od těchto všeobecných obchodních podmínek jen při výslovném souhlasu obou smluvních stran s tímto odchýlením. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami, pokud tyto všeobecné obchodní podmínky nebyly přijaty do smluvního vztahu po jeho vzniku – v takovém případě mají aplikační přednost tyto všeobecné obchodní podmínky.

5. Spol. ALFAHAUS s.r.o. je oprávněna tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně měnit. Změnou nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá za doby účinnosti předcházejících všeobecných obchodních podmínek, nedohodnou-li se strany jinak.

6. Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2. Platební a cenové podmínky

1. Cenové a platební podmínky jsou vždy konkrétně stanoveny v jednotlivých smlouvách. Je-li smluvní vztah založen smlouvou o dílo, je Prodávající oprávněn cenu díla jednostranně upravit, pokud:
a) dojde k dodatečně sjednaným změnám díla;
b) dojde od podpisu smlouvy o dílo k datu provedení díla k vydání nebo změně obecně závazných právních předpisů nebo podmínek stavebního povolení, které budou mít vliv na provádění díla nebo cenový předpis, podle kterého je stanovena cena díla;

c) dojde ke změně sazby DPH;

d) nesplní-li smluvní strana kteroukoli z povinností stanovených ve smlouvě o dílo, a to ani v náhradní patnáctidenní lhůtě, o výši skutečně vynaložených nákladů na odstranění překážky bránící v řádné realizaci díla;

e) nepředloží-li druhá smluvní strana pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby vydaným pro realizaci díla v termínu stanoveném smlouvou i dílo, a to o výši navýšení ceny nákladů na realizaci díla;

f) nedojde z důvodů na straně kupujícího k zahájení realizace díla ve sjednaném termínu a v mezidobí od uzavření smlouvy o dílo do skutečného data zahájení realizace díla dojde ke změně ceníku spol. ALFAHAUS s.r.o. či zvýšení materiálových nákladů na výrobu nebo dodání díla, a to o rozdíl v ceníkové ceně díla či navýšení uvedených nákladů;

g) od počátku fixace základní ceníkové ceny díla ke dni předložení pravomocného stavebního povolení ve lhůtě stanovené ve smlouvě o dílo dojde na straně Prodávajícího k navýšení nákupních cen materiálů na výrobu díla o více než 5 %, a to ve stejném poměru, jak budou navýšeny nákupní ceny těchto materiálů;

h) přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen „míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za 12 posledních měsíců oproti průměru 12 předchozích měsíců přesáhne v době od uzavření smlouvy do doby zahájení realizace díla 5,5 %, o procento odpovídající výši inflace.

2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je cena předmětu plnění splatná bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího, který bude uveden ve smlouvě. Cena předmětu plnění je splatná na základě daňových dokladů vystavených Prodávajícím. Dnem úhrady faktury se rozumí den připsání příslušné částky na účet Prodávajícího - spol. ALFAHAUS s.r.o.

3. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo tyto budou-li uvedeny chybně, je kupující oprávněn vrátit fakturu ve lhůtě její splatnosti k přepracování.

4. Splatnost faktur je stanovena na 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví konkrétní smlouvy.

5. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je cena předmětu plnění uvedena včetně DPH, popřípadě veškerých dalších daní a poplatků, které jsou s dodáním předmětu plnění spojeny.

6. Kupující není oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoli svých pohledávek proti pohledávkám Prodávajícího.

3. Dodání předmětu plnění

1. Místo dodání či realizace předmětu plnění je vždy uvedeno ve smlouvě. Není-li toto ujednání ve smlouvě obsaženo, je místem dodání či realizace plnění sídlo spol. ALFAHAUS s.r.o. nacházející se na adrese Na Vápenkách 549, 391 55 Chýnov.

2. Předmět plnění bude dodán v rámci jedné dodávky, nedohodnou-li se strany na postupných či opakovaných dodávkách. Dohodnou-li se smluvní strany na postupném dodání zboží dle dílčích objednávek, bude předmět plnění dodáván na základě jednotlivých objednávek kupujícího ve specifikaci a v množství odpovídajícím těmto objednávkám. Nebude-li ve smlouvě uvedeno jinak, hradí náklady na dopravu objednávky kupující.

3. Kupující je povinen objednaný předmět plnění převzít a při převzetí dodávku řádně prohlédnout a zkontrolovat. Kupující je povinen převzít předmět plnění i tehdy, pokud má vady, které nebrání tomu, aby předmět plnění byl využíván ke svému účelu, tj. kupující není oprávněn odmítnout plnění a nepřevzít dodávku předmětu plnění z důvodu nepodstatných vad.

4. Výhrada vlastnictví

1. Prodávající si ve smyslu § 2132 a násl. občanského zákoníku vyhrazuje vlastnické právo k předmětu plnění až do okamžiku úplného zaplacení sjednané ceny včetně veškerých souvisejících nákladů (DPH, dopravné, balné apod.). Do tohoto okamžiku je druhá smluvní strana povinna předmět plnění chránit proti poškození. Prodávající je oprávněn si předmět plnění v případě prodlení se zaplacením jeho ceny na náklady odběratele kdykoli demontovat a odvézt.

5. Reklamace

1. Reklamace případných vad se řídí reklamačním řádem spol. ALFAHAUS s.r.o. Předmět plnění je vadný, neodpovídá-li smlouvě. V případě, že má předmět plnění při přechodu nebezpečí škody vadu, zakládá to Kupujícímu práva z vadného plnění. Za vadu se považuje i jiné než objednané plnění či plnění v menším než sjednaném množství.

2. Kupující je povinen zaslat oznámení o reklamaci spolu s popisem vady anebo jeho částí Prodávajícímu k odbornému posouzení, a to e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví příslušné smlouvy na adresu sídla Prodávajícího – ALFAHAUS s.r.o., Na Vápenkách 549, 391 55 Chýnov. Tato povinnost je splněna i tehdy, zašle-li Kupující takové oznámení s popisem vady na emailovou adresu Prodávajícího – info@alfahaus.cz

3. Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 pracovních dnů od přijetí reklamace, na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou Kupující sdělí při uplatnění reklamace.

4. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bez zbytečného odkladu ode dne jejího přijetí. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vady nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a dodání reklamovaného předmětu plnění nebo jeho části.

5. Reklamace se považuje za vyřízenou okamžikem, kdy Prodávající informuje kupujícího o jejím vyřízení a jakým způsobem se tak stalo. Informaci o vyřízení reklamace zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou při zadání objednávky, nebo na e-mailovou adresu, kterou Kupující sdělí Prodávajícímu při uplatnění reklamace.

6. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího jeho převzetím od provozovatele kurýrních či poštovních služeb. V případě, že kupující předmět plnění při jeho doručování nepřevezme, přechází na něj nebezpečí škody na předmětu plnění okamžikem, kdy mu bylo umožněno s předmětem plnění nakládat.

7. Kupující je povinen prohlédnout předmět plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že předmět plnění nemá při přechodu nebezpečí škody vady, zejména, že:
a) předmět má vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li takové ujednání, pak vlastnosti, které lze očekávat s ohledem na povahu díla;
b) se předmět plnění hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se předmět plnění této povahy obvykle používá;
c) je předmět plnění dodán v odpovídajícím množství;
d) předmět plnění vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8. V případě, že charakter vady předmětu plnění představuje podstatné porušení smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nového předmětu plnění nebo jeho vadné části bez vady, nebo dodáním chybějící části;
b) na odstranění vady opravou předmětu plnění;
c) na přiměřenou slevu z ceny; nebo
d) odstoupit od smlouvy.

9. V případě, že charakter vady předmětu plnění představuje nepodstatné porušení smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou předmětu plnění nebo dodáním nového předmětu plnění či jeho části. Neodstraní-li Prodávající vadu předmětu plnění včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny předmětu, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující bez souhlasu Prodávajícího změnit.

10. V případě, že je vadná pouze část předmětu plnění, která je oddělitelná od ostatních části, náleží kupujícímu práva z vadného plnění pouze vzhledem k této vadné části předmětu plnění.

6. Uzavření smlouvy

1. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah a s tímto obsahem vyjádřily souhlas. Při jednání o uzavření smlouvy si smluvní strany vzájemně sdělí všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít. Smlouva může být uzavřena také jen akceptací nabídky.

2. Získá-li strana při jednání o smlouvě o druhé straně důvěrný údaj nebo sdělení, je povinna zajistit, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

3. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku na uzavření smlouvy. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne.

7. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou osvobozeny od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností v důsledku vyšší moci. Okolnosti vyšší moci jsou takové, které žádná ze smluvních stran je nemůže ovlivnit, např. války; přírodní katastrofy; rozhodnutí či opatření státních orgánů; omezení výroby v důsledku stávky, přerušení dodávky surovin, přerušení dodávky energií; ztížené klimatické podmínky apod. Tyto okolnosti musí přímo znemožnit jednání jedné ze smluvních stran orientované na splnění smlouvy.

2. Smluvní strana, u níž nastala nemožnost plnit své závazky v důsledku vyšší moci, je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat druhou stranu na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví příslušné smlouvy a učinit taková opatření ke zmírnění následků vyšší moci, která po ní lze spravedlivě požadovat.

3. Jestliže trvá tato okolnost déle než tři měsíce, potom se strany do jednoho dalšího měsíce dohodnou na postupu. Jestliže tento měsíc uběhne, aniž by bylo možné docílit dohodu, potom může každá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.

9. Další ujednání

1. Pokud v průběhu plnění smlouvy vyjde najevo, aniž by to smluvní strany mohly rozumně předpokládat v okamžiku uzavření smlouvy, že je nezbytné provést práce či dodávky zboží nad rozsah sjednaný dle smlouvy pro splnění smlouvy bez vad, budou tyto vícepráce či dodávky provedeny jen po předchozí dohodě smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, který bude obsahovat ujednání o ceně. Tato dohoda bude uzavřena písemně. K ujednáním učiněných v jiné formě se nepřihlíží. Nebude-li příslušný dodatek ke smlouvě uzavřen ve lhůtě 30 kalendářních dnů od oznámení nutnosti provést práce či dodávky zboží nad stanovený rozsah, je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

10. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek se řídí českými právními předpisy.

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé na základě či v souvislosti s uzavřenými smlouvami nebo těmito všeobecnými obchodními podmínkami bude řešit soud místně příslušný podle sídla spol. ALFAHAUS s.r.o.

3. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo objednávky přechází na právní nástupce smluvních stran. Převod práv a povinností ze smlouvy na třetí osoby je možný pouze s předchozím písemným souhlasem spol. ALFAHAUS s.r.o.